۱۸ مهر ۱۳۸۸

ارتباط بين قدرت بذر با رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در مزرعه :

براي بررسي قدرت بذرهاي نخود در رابطه با عملکرد مزرعه اي آن، آزمايش هايي در سال 1376 در مجتمع آزمايشگاهي خلعت پوشان و مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز به اجرا در آمد. بذرهاي دو رقم نخود به نام هاي جم و کاکا هر کدام به سه نمونه فرعي تقسيم شدند که يک نمونه آن به عنوان فرسوده نشده يا شاهد (V1) در نظر گرفته شد و دو نمونه آن به طور مصنوعي، به وسيله آزمون فرسودگي سريع، در دماي 40 درجه سانتي گراد به مدت 15 و 20 روز (V2 و V3) فرسوده شدند. در نتيجه براي هر رقم سه توده بذري با سطوح قدرت متفاوت (V1، V2 وV3) فراهم گرديد. در آزمايشگاه، صفاتي مثل هدايت الکتريکي مواد نشت يافته از بذرها، درصد بذرهاي زنده، درصد جوانه هاي نرمال، سرعت جوانه زني و ميانگين وزن خشک گياهچه براي هر توده بذري تعيين گرديد. قسمتي از نمونه هاي بذري تهيه شده از هر دو رقم در قالب يک آزمايش اسپليت پلات فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار کشت شدند و درصد و سرعت سبز شدن گياهچه ها اندازه گيري شد. همچنين صفاتي چون درصد پوشش سبز، روز تا گلدهي، روز تا رسيدگي، شاخص برداشت، عملکرد و اجزاي عملکرد اندازه گيري شد. بررسي نتايج حاصل در مورد صفات آزمايشگاهي نشان داد که کليه اين صفات در بذرهاي قوي (V1) به طور معني داري برتر از بذرهاي فرسوده (V2 و V3) بودند. بررسي همبستگي صفات مورد مطالعه نشان داد که از ميان آزمون هاي قدرت بذر، هدايت الکتريکي مواد نشت يافته از بذرها و سرعت جوانه زني همبستگي معني داري با عملکرد دانه نشان دادند. در نتيجه اين دو آزمون از قابليت بالايي براي پيش بيني عملکرد مزرعه اي نخود برخوردار مي باشند.

هیچ نظری موجود نیست: