۱۸ مهر ۱۳۸۸

ارتباط بين قدرت بذر با رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در مزرعه :

براي بررسي قدرت بذرهاي نخود در رابطه با عملکرد مزرعه اي آن، آزمايش هايي در سال 1376 در مجتمع آزمايشگاهي خلعت پوشان و مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز به اجرا در آمد. بذرهاي دو رقم نخود به نام هاي جم و کاکا هر کدام به سه نمونه فرعي تقسيم شدند که يک نمونه آن به عنوان فرسوده نشده يا شاهد (V1) در نظر گرفته شد و دو نمونه آن به طور مصنوعي، به وسيله آزمون فرسودگي سريع، در دماي 40 درجه سانتي گراد به مدت 15 و 20 روز (V2 و V3) فرسوده شدند. در نتيجه براي هر رقم سه توده بذري با سطوح قدرت متفاوت (V1، V2 وV3) فراهم گرديد. در آزمايشگاه، صفاتي مثل هدايت الکتريکي مواد نشت يافته از بذرها، درصد بذرهاي زنده، درصد جوانه هاي نرمال، سرعت جوانه زني و ميانگين وزن خشک گياهچه براي هر توده بذري تعيين گرديد. قسمتي از نمونه هاي بذري تهيه شده از هر دو رقم در قالب يک آزمايش اسپليت پلات فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار کشت شدند و درصد و سرعت سبز شدن گياهچه ها اندازه گيري شد. همچنين صفاتي چون درصد پوشش سبز، روز تا گلدهي، روز تا رسيدگي، شاخص برداشت، عملکرد و اجزاي عملکرد اندازه گيري شد. بررسي نتايج حاصل در مورد صفات آزمايشگاهي نشان داد که کليه اين صفات در بذرهاي قوي (V1) به طور معني داري برتر از بذرهاي فرسوده (V2 و V3) بودند. بررسي همبستگي صفات مورد مطالعه نشان داد که از ميان آزمون هاي قدرت بذر، هدايت الکتريکي مواد نشت يافته از بذرها و سرعت جوانه زني همبستگي معني داري با عملکرد دانه نشان دادند. در نتيجه اين دو آزمون از قابليت بالايي براي پيش بيني عملکرد مزرعه اي نخود برخوردار مي باشند.

۱۴ مهر ۱۳۸۸

کرکف (KarKaf) یا افرای چناری - Acer platanoides:

نام علمی Acer platanoides

خانواده Aceraceae
رویشگاه : اروپا و غرب اسیا


تاج کروی و متراکم ، شاخه ها بزرگ و گسترده . ارتفاع 7.5 تا 18 متر و قطر تاجپوششی 6 تا 15 متر است.رشد سریع و سیستم ریشه عمیق .

پوست تنه قهوه ای بسیار تیره (تقریباً سیاه ) و مضرس است .برگها ساده . متقابل ف چند قسکتی با بریدگیهای عمیق و دارای دندانه های تیز میباشد . درازا و پهنای برگ 7 تا 15 سانتیمتر . 
برگها سبز روشن و درخشان .

اندازه ی اين عكس تغيير داده شده است. برای ديدن كامل عكس اينجا را كليك كنيد. اندازه ی عكس اصلی 960x720 و حجم آن 148KB است.

www.alonefarmer.blogfa.com مرکز مقالات کشاورزی- 09191812812
www.alonefarmer.blogfa.com مرکز مقالات کشاورزی- 09191812812
گلها زرد مایل به سبز ، بصورت خوشه ای است و قبل از باز شدن برگها در بهار ظاهر میشود .

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/nani/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]www.alonefarmer.blogfa.com مرکز مقالات کشاورزی- 09191812812

میوه فندقه V بالدار بطول 4 تا 5 سانتیمتر که در تابستان ظاهر و در طول زمستان بر درخت باقی میماند .


در پاییز برگهای زیبای آن منظره باشکوهی را ایجاد میکند و قبل از ریزش به رنگ زرد درخشان در میآید.

www.alonefarmer.blogfa.com مرکز مقالات کشاورزی- 09191812812
بسهولت در هر خاکی در شرایط مساعد و نا مساعد رشد میکند و بنابراین کاربرد وسیع در طراحی باغ دارد . 

گرما و سرما را حتی در ارتفاعات تحمل میکند .

در انواع خاکها رشد خوبی دارد ولی بهترین رشد در خاک لومی سبک با زهکش خوب است .مقاوم به خاکهای قلیایی . خشکی را تحمل میکند 

زمان هرس زمستان است در نهال جوان شاخه های پایینی حذف میشود و در گیاه بالغ هر ساله هرس و تنک کردن انجام میشود .در غیر این صورت درخت سنگین و شکسته میشود . 

به تغذیه خاصی احتیاج ندارد . 
آفت این گیاه شته است که برای پیشگیری هر بهار و پاییز با مالاتیون سمپاشی شود .در صورت بروز مجدد آفت سمپاشی تکرار گردد.