۱۲ دی ۱۳۸۸

گياه دوکاره گوجه و سيب زمينيhttp://gardenerschoice.com/ProductImages/fullsize/V13832.jpg
در
حال حاضر تنوع گونه هاي گوجه فرنگي و سيب زميني بسيار زياد مي باشد با
توجه به اينکه هر دو از اعضاي خانواده گياهان بوته اي به شمار مي آيند و
مي توانند در شرايط تقريباً يکساني رشد نمايند فلذا با توجه به همين اصل
در اين گياه جديد هر کدام از قسمتهاي گياه جداگانه و مجزا به رشد خود
ادامه مي دهند و به توليد محصول مي پردازند.از اين گياه جديد بيش از يک
دهه است که درمزارع امريکا مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته و بهره
برداري مي گردد

هیچ نظری موجود نیست: