۵ تیر ۱۳۸۷

لوبيا سبز(Beans)

تاريخچه: انواع لوبيا بومي امريكاي جنوبي ميباشد – لوبيا در حدود 7000 سال قبل در گورهاي كشور پرو كشف شده است بعض از نوشته ها نشان ميدهد كه در حددو 5000 قبل سال قبل از ميلاد مسيح، لوبيا در غارهاي كشور مكزيك يافت گرديده است. عده از گياه شناسان عقيده دارند كه لوبيائي معمول، لوبيائي لايما كه به آن با تربين (Butter Beans) هم ميگويد هر در بومي امريكاي جنوبي هستند. لوبيا در قرن شانزدهم به وسيله اسپانيا ها و پرتگالي ها به اروپا كشانده شده است و از آنجا به افريقا وساير نقاط دنيا انتشار يافت.
مشخصات گياه شناسي:
نام علمي لوبيا سبزphaseolus vulgarisl ميباشد گياهي است كه يك ساله داراي يك ريشه اصلي راست و ريشه هاي فرعي فراوان. در روي ريشه كوچك لوبيا غده هاي قهوه رنگ نا منظم نشيت كننده ازت قرار گرفته است. برگ هاي مركب، كه از سه جفت برگچه تشكيل شده اند بادمبرگ طولاني به طور متناوب روي ساقه هاي آن قرار گرفته، ممكن است برگچه ها از كركها ميريز پوشيده باشند. بر اثر القاح گل، ميوه آن كه به صورت غلاف يا نيام ميباشد بوجود ميايد. نيام لوبيا بلند، باريك و گاهي ممكن است خميده باشد، در هر نيام تعداد 4-12 عدد تخم وجود دارد نيام نارسي لوبيا بصورت سبزي مصرف ميشود و به آن (snap beans) ميگويد. نياله ممكن است نخ دار و يا بدون نخ باشد. انواع بدون نخ آن به خصوص زمان كه بصورت نارس برداشت ميشود بيشتر مورد توجه است و آنرا string less beans مينمامند.
و از نظر طول بوته لوبيا به دو دسته تقسيم ميشود دسته اول بالاي رونده climbing vines و به آن Pole beans ميگويد طول بوته در انواع بالا رونده ممكن است به 1،5 – 2 متربرسد دسته دوم بوته غیر بالارونده ویا پاکوتاه میباشد
وبه آنBush beans می گویند طول بوته درانواع پا کوتاه از
40cm_50cm تجاوز نمی کند انواع بالارونده احتیاج
به دارد ودارای دوره رشد طولانی بوده وازمیزان محصول بالای برخورداراست .ودر سطح تجا رتی لوبیا بیشتر ازنوع رونده کاشته می شود وسطح زیر کشت آن بیشتر از نوع پا کوتاه می باشد ولی چون امروزه انواع پا کوتاه آن بصورت
میکا نیکی برداشت می شودوهزینه برداشت آن کمتر می با شد
لذا بیشتر مورد توجه است .
در حال حاظربیش ازچند در صد رقم لوبیا سبزدر دنیا کشت
می شود آنها رااز نظرعاد ت رشد رنگ گل اندازه گل شکل
ورنگ دانه تقسیم بندی می کند
آب و هوائ منا سب
لوبیا سبان گیا هان فصل گرمحسوب میشود لوبیا سبز نسبت به سرما ویخیندان کا ملا حسا س است حرارت مناسب .ومطلوب برای رشد لوبیا سبز بین 15-30 درجه میبا شدتخم آن در مدت 6 روز جوانه می زند تخم در حرارت صفر درجه سانتی گراد ویا بالای 35 درجه سانتی گراد جوانه نمی زند .لوبیا نستب به طول روز یک گیا ه بی تفاوت می با شدبد ین تر تیت تشکیل دانه آن تحت تا ثئر طول روز واقع نمی شود انواع بالا رونده آن نسبت به رطوبت زیاد ویا اندکی فراوان مقاوم است ولی ارقام یا کوتا ه آن رطوبت زیاد را تحمل نمی کند
خاک و کود و آماده کردن زمین
لوییا سبز در هر خاک رشد می کند ولی بهتر ین خاک برای لو بیا ســــــــــــبز خاکهای رسی و ریگی می با شد .PH بین 5.5تا 6.5 را می پسیند د کود های حیئوانی و کمیاوی برای زمین منا سب هـــــــــــتند میطان مصر ف کود های خیوانی برای لوبیا سبز تا 40 تن در هکتار می با شد که قبل از آما ده کردن زمین به زمین ا ضا فه می کند کود های کمیاوی که دارای فقر وبتا میم با شد برای لوبی الزم است و انهابا ید قیل از کشن به زمین اضافه شود در طمین های که از نظرنانتیروجن فقیر باشد بزا تقوبت انه غده های نسبت کننده نتیروجن به میطان 50KG در هکتار توصیه شده است آما یشه نشان داده اسا که لوبی میتواند نیازی به تسبت ناتیروجن ندارد بنا بر این نیبت به اضافه کردن کودهای نتیرو جنی عکس العمل مثیت نشان می دهند آماده کردن زمین لوبیا ســــــــــــبز هما نند آمادهکردن زمین برا ی نخود سبز میباشد .بنا بر این از ذکر جزبتان در این مورد خوداری می شود
کـــــــــــــــــشت:
لوبیاسبز در بهار بعد ار رفع خطر یحبندان ؛زمانی که حرارت خاک حدود 12 تا16 در جه سانت گراد میبا شد کاشته می شود
کشت آن بصورت ردیفی انجام میگردد عمق کاشت آن حدود 2 تا3 سانتی متر میباشد. فاصله روي بوته آن در ارقام پا کوتاه 10 سانیی متر و فا صله دو خط کشت دود 09سانتی متر در نظر گرفته می شود در ار قام پا بلند ا صله دو بوته 30 تا 40 وفاصله دو خط کشن از یکدیگر حدو 90 سانتی متر میباشد ارقام پا کوتاه نیازی به قیم ندارد ولی برای انواع ی بلند ئرئنده باد قیم را در تظرگرفته شود نصی قیم قبل از گل اصلی انجام میگرد معمولاً ار قام یا موتا نسبت به ارقام پا بلند زود تر میوه مدهند و ان زمان حدود 50 تا 60 روز از زمان کاشی تا موقع برداشت طول می کشد ولی دوره میوه دهی انها کمتر است .برای این کار برای یک مدت طولانی محصول داشته با شیم کشت ان هد 2 تا 3 هفته تکرار می شود . کشت لوبی ســــــــــــــــــبز تا 8 هفـــــــــــــــته قبل از بخبندان خــــــــــــزان ادامه دارد .
در ارقام یا بلند از زمان کاشت تا مو قع برداشت محصول 60 تا 70 روز طول می کشد . انواع یا بلند لو بیا ســـــــــــــــــبز دوره میوه دهی طولانی تر دارد . و تا سرد شد ن هوادر خــــــــــزان میوه دهی انها ادامه دارد
زمان جمع آور ی حاصل:
بخش خوراکی لوبیا سبز غلاف نارس آن میباشد. زمان برداشت آن وقتی است که تخم در داخل غلاف فارش تشکیل شئخ با شد. و قبل از این که رنگ غلاف به سفیدی میگردید .برداشت شوند .بعضی معتقید ند موقع برداشت ان زمان است که تخم بشکیل شده در داخل غلا نارش ؛حدود 25% اندازه واقعی خودراداشته با شد بطور کلی زمانیکه دانه در داخل غلاف تشکیل شده با شد و طول غلاف به 1.3 اندازه واقعی خود رسیده با شد . لوبیا ســـــــــــــــــــــبز قابل بر داشت است. زما ن برداشت آن نياله باید سبز، جوان، آبدار، تردوشكننده باشد اگرغلاف دیر برداشت شود در این صورت حالت شكننده گي و تراي خود را از دست می دهند و حالت قیبری نخود میگرد و یخ دار می شود واین موارد عوامل هستند که متخصصين اصلاح سبزی نمی پسندد .غلاف لوبیا را به دو دسته تقسیم می کند. نخ دار و بی نخ نوع بی نخ برای مصرف تازه مناسب تر میباشد. واز ارقام نخ دار برای تهيه كنرو استفاده می کند.
شرایط نگهداری:
چون بعد از بر داشت کیفیت لوبیا سبز شدیداً تحت تاثیر عوامل محيطی به خصوص گرما قرار میگرد بنابر آن چنانچه کيفیت بالا مورد نظر باشد 24 ساعت بعد از برداشت. غلاف ها بصورت تازه مصرف شوند که در غیر این صورت در حرارت صفر درجه سانتی گراد ورطوبت 80 تا 90% نگهداری می گردد می توان غلاف برداشت شده را بصورت كنرو و در مدت طولانی تری مورد استاده قرار داد. ممكن است آن را به صورت يخ زده به مصرف برسانند.
مراقبیت های زراعتی:
برای لوبیا سبز؛آبیاری به طور مرتب انجام میگرد. چنانچه با رندگی وجود داشته با شد . به خصوص در هنگام گل دهی؛ احتیاج به آبیاری نیبت مبارزه با علف های هرزه سله شکنی سطح خاک و مبارزه با آفات وبیماری های باید بطور مرتب انجام شود.
اهمیت غذانی و داروئی:
لوبیا سبز از نظر غذان اهمیت فراوان دارد . و داری مقداری زیادی پروتین میباشد که مقداری آن در لوبیا حشک به 22%میر سد لوبیا از نظر پروتین می تواند با گوشت رقابت کند . و از نظر کاربوها یدرت یکی از سبز ی های مهم میباشد. مثدار کاربئهابدریت آن 57% گزارش شده است که دارای 1.6% چربی ؛ترکبان بیری آن تا 4% وعناصر معدنی آن از قبل آهن سودیم، پتاشیم، بخصوص فقرتا 3.6% میباشد لوبیا سبز دارای انواع مختلف وبتامن به خصوص ویتامن های دسته
C’A”B میباشد غلاف سبز آن صدر وبرای افرادی که بیماری قلب و کلیه دارند، تجویز میگردد، کاه خشک آن غذانی خوبی برای دام داری میباشد در هند ار برگهای تازه ان به عنوان ســــــــــــــــــــبزی مصرف می شود.

هیچ نظری موجود نیست: